0 Giỏ hàng

Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã


Còn hiệu lực
07/2019/TT-BKHĐT
Sửa đổi, bổ sung một số ...
08-04-2019
28-05-2019
Thông tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Chí Dũng
Bộ Trưởng


Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.